Teams

Oh My God


Giocatori

soprannome: Chelly
Nome: Li, Yu-Zhou
Origine: China
Chelly (Li, Yu-Zhou)
soprannome: kRYST4L
Nome: Yang, Fan
Origine: China
kRYST4L (Yang, Fan)
soprannome: World6
Nome: Chen , Yu-Tian
Origine: China
World6 (Chen , Yu-Tian)
soprannome: icon
Nome: Xie, Tian-Yu
Origine: China
icon (Xie, Tian-Yu)
soprannome: Five
Nome: Liu, Shi-Yu
Origine: China
Five (Liu, Shi-Yu)
soprannome: Hudie
Nome: Liu, Yan Zhu
Origine: China
Hudie (Liu, Yan Zhu)
soprannome: Guoguo
Nome: Zeng, Jun Li
Origine: China
Guoguo (Zeng, Jun Li)
soprannome: Y1han
Nome: Hu, Zhi Wei
Origine: China
Y1han (Hu, Zhi Wei)
soprannome: Curse
Nome: Chen, Chen
Origine: Sconosciuto
Curse (Chen, Chen)
soprannome: Kane
Nome: Chen, Hao
Origine: Sconosciuto
Kane (Chen, Hao)
soprannome: Penguin
Nome: ,
Origine: China
Penguin (, )